​​

Human Capital

Werken aan de toekomst is mensenwerk. We bouwen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland. Grote maatschappelijke vraagstukken beantwoorden we met slimme technische en digitale innovaties. En door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs maken we deze oplossingen versneld onderdeel van onze leefwereld.

Het werk van mensen verandert. Sommige banen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen bij. Dit vraagt veelal om andere kennis en vaardigheden en vraagt van mensen dat ze zich blijven ontwikkelen. Human Capital draait om een leven lang leren: voor een diploma, in het werk en om te innoveren. Binnen het onderwijs, maar vooral ook in een fysieke werkomgeving waar je samen kunt leren en werken aan onderzoek en innovatie.

Roadmap Human Capital 2020-2023

Voldoende ontwikkeld menselijk kapitaal, met de juiste kennis en kwaliteiten, is noodzakelijk om de maatschappelijke vraagstukken van Nederland te beantwoorden. Om dit te bereiken is een sterke verbinding tussen leren, werken en innoveren essentieel. In de gezamenlijke Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 bundelen de tien Nederlandse topsectoren hun krachten om dit te realiseren. Aan de basis ligt de optimale samenwerking tussen het beroeps- en hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen. De topsectoren ontwikkelden hiertoe het concept van de Learning Community: de plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk worden gebracht. Studenten leren zo de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied kennen en ontwikkelen meteen de vaardigheden voor de beroepen van morgen. Professionals krijgen gemakkelijk toegang tot scholing en kunnen zich zo een leven lang blijven ontwikkelen.

learning community

Jaarplan 2020

Naast de gezamenlijke roadmap heeft de Topsector Creatieve Industrie ook een eigen jaarplan rondom Human Capitalvraagstukken. Hieronder staat deze samengevat in een aantal speerpunten:

Missie: veerkrachtige, inclusieve en toekomstbehendige CI sector

A] Voortzetting van lopende activiteiten

1. Makers en Creatieve professionals in hun kracht zetten

1. Via Creative Holland, Click.nl, Cultuur+Ondernemen websites inzicht verschaffen in financieringsmogelijkheden, subsidies;

2. Monitor Creatieve Industrie gebruiken om impact aan te tonen;

3. Best practices aandragen van ondernemers om te inspireren en voorbeelden te geven van succesvolle verdienmodellen; business cases opstellen. Benutten Case base Federatie Creatieve Industrie;

2. Stimuleren en Faciliteren van permanente ontwikkeling (LLO)

4. Benutten analyse Katapult van Centers in de Topsectoren met een indeling op maatschappelijke uitdagingen, welke blinde vlekken zijn er om op te sturen (begin december beschikbaar);

5. Aansluiting bij OndernemerschapsOnderwijs (O2 initiatief, RVO programma vanuit MKB-Actieplan); financieringsmogelijkheden vanuit dit programma voor de sector benutten.

3. Inclusieve, innovatieve kennisinfrastructuur

6. De kracht van het mbo beter benutten door het aanhalen van contacten met onderwijs(koepels) (mbo-raad, S-BB, ROC’s en Centra voor Innovatief Vakmanschap (CiV’s/Regionaal Investerings Fonds (RIFs): onderwerp van Creative Council meeting 10 december 2019;

7. Participeren in overkoepelende Human Capital (HC) Roadmap 2020-2023 gezamenlijke Topsectoren waarmee aansluiting bij de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën vanuit HC gegarandeerd is, voor uitwisseling van instrumenten en cross-overs gerealiseerd kunnen worden;

8. Inzetten van de in ontwikkeling zijnde aanpak voor hybride docenten (Platform Talent voor Technologie (PTvT), wet- en regelgeving)

B] Activiteiten 2020

1. Makers en creatieve professionals in hun kracht zetten
1. Inzetten op aansluiting bij de arbeidsmarktagenda OCW/PACCT; meepraten op strategisch niveau en vruchten plukken uitvoering en aansturen op performance indicatoren/impact (Q1)

2. Een wijze bedenken voor het ontsluiten van het aanbod van (post-initiëel) leren en ontwikkelen (trainingen, opleidingen, coaching, mentoring etc.) (Q2)

3. Op de kaart zetten van het belang van mentale duurzaamheid/gezondheid: (creatief) verdienvermogen hangt samen met capaciteit om druk en wrijving aan te kunnen. Er zijn steeds meer signalen dat gebrek aan o.a. interculturaliteit bij zorgverlenende instellingen en coachings/trainingsinstituten een stremming op herstel kan veroorzaken (Q2) Onderzoeken projecten/haakjes bij bijv. VWS, SZW.

4. Uitvoeren beleidsexperiment op basis van impact onderzoek door Impact centre Erasmus universiteit.

2. Stimuleren en Faciliteren van permanente ontwikkeling (LLO)

1. Vanuit de HC-Roadmap Topsectoren een NWO call ontwikkelen voor het aanjagen van learning communities om het lerend vermogen van individuen en organisaties duurzaam te versterken (Q2)

2. Input leveren voor Permanente professionele ontwikkeling Scholingsfonds OCW (zie 1.1) (in Q1-2 in gesprek met PACCT)

3. Werkbezoek topteam aan Centre of Expertise (CoE)/Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CiV) (i.s.m. PTvT) Q1 2020;

4. Werksessie met CoEs en CiV’s over Topteam agenda, uitwisseling van best practices onderling, identificeren samenwerkingen/cross-overs, behoeften (Q2 2020);

5. Organiseren van Werksessie met beroeps- en brancheorganisaties: toelichting topteamagenda en HC-agenda, best practices uitwisselen, hoe belang van loopbaanontwikkeling bevorderen bij werkgevers en werkenden (i.s.m. FCI) Q1 2020;

3. Inclusieve, innovatieve kennisinfrastructuur

1. Innovatie paradox: bespreekbaar maken van het gegeven dat de aanjager van een innovatie in sommige gevallen ook juist een limiterende factor is (wie betaalt, bepaalt; bestaande structuren en systemen laten slechts incrementele vernieuwing toe). Met stakeholders onderzoeken hoe deze valkuil d.m.v. bijvoorbeeld creatieve interventies te omzeilen.

2. Accreditatie-innovatie: Een kwalitatieve opleiding zou de student/afgestudeerde in staat moeten stellen economisch zelfredzaam te zijn door het opgebouwde verdienvermogen. In het huidige accreditatiestelselwordt hier nog weinig aan gerefereerd. Met betrokken partijen (CDHO, OCW etc.) het gesprek voeren en input leveren/ verzamelen om hiervoor een betere plek in het stelsel te krijgen.

3. Effectieve Governance Codes: Aansturen op effectiviteit/impact van de Fair practice code van OCW en de code diversiteit.

4. 200 leerstageplekken (innovatiestages) van 18 maanden voor HBO en MBO.

5. Versterken van valorisatie door o.a. benutten van HC-tools en instrumenten van andere Topsectoren; bv. op het gebied van Sociale innovatie (zie Topsector Logistiek), per kwartaal afstemmen met ClickNL over o.a. valorisatie en disseminatie